BSV Limburgia

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op donderdag, 12 oktober 2023 om 20.00 uur, die zal plaatsvinden in de kantine van ons sportcomplex.

Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering 2022.
4. Ingekomen stukken.
5. Toelichting secretaris agendapunt 6 en 7.
6. Voorstel wijziging Statuten van BSV Limburgia (versie 1998). Zie toelichting onder 1.
7. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement van BSV Limburgia (versie 2008).
Zie toelichting onder 2.
8. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2022-2023:
   a. Verslag kascontrolecommissie;
   b. Dechargeverlening boekjaar 2022-2023;
   c. Begroting boekjaar 2023-2024;
   d. Benoeming kascommissie 2023-2024 t/m seizoen 2025-2026. Zie toelichting onder 3.
9. Toelichting voorzitter over het gevoerde beleid over het seizoen 2022-2023 en het voorgenomen beleid over het seizoen 2023-2024.
10. Bestuursverkiezing. Zie toelichting onder 4.
Het Bestuur draagt voor als kandidaten voor onderstaande functies:
   a. secretaris: Yvette Lemmens;
   b. penningmeester: Ger Gouw.
Het bestuur heeft Rob van Kesteren en Jos Rook inmiddels benoemd als respectievelijk
2e secretaris en 2e penningmeester. Daarnaast zal Maikel Venhovens door het bestuur benoemd worden als bestuurslid vóór c.q. aanspreekpunt náár de Commissie Technische Zaken en Voetbalzaken.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Hopend op uw aanwezigheid, Bestuur BSV Limburgia.

Brunssum, 26 september 2023.

Ter inzage:

Tussen vrijdag, 29 september 2023 om 19.30 uur, en donderdag, 12 oktober om 19.30 uur, worden onderstaande stukken, tijdens de openingstijden van onze kantine, aldaar ter inzage gelegd. Het gaat daarbij om:
   a. de notulen van de jaarvergadering van 2022 (agendapunt 3);
   b. de concept-versie van de gewijzigde Statuten (agendapunt 6);
   c. de Statuten van 1998;
   d. de concept-versie van het nieuwe Huishoudelijk Reglement (agendapunt 7);
   e. het Huishoudelijk Reglement van 2008.

Toelichting op de agenda:

1. Artikel 16 van de “oude” Statuten (Statutenwijziging):
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

2. Artikel 14 van het “oude” Huishoudelijk Reglement (wijziging Huishoudelijk Reglement):
Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering.
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

3. Artikel 12 van de “nieuwe” Statuten (Benoeming Kascommissie):
De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

4. Artikel 9 van de “nieuwe” Statuten (Bestuursverkiezing):
Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, te weten tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor de periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond hernoembaar.

Wij nodigen onze leden van harte uit om hun eventuele interesse in een specifieke bestuursfunctie, hierbij gesteund door minimaal 3 leden, voorafgaande aan de algemene ledenvergadering, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te maken bij het Bestuur.

Tags:

Deel dit bericht :

Programma

Scroll naar boven