BSV Limburgia

Bestuursreglement
alcohol in de kantine

Betreffende de inrichting: Sportcomplex Houserveld / BSV Limburgia, Jonker van Weerststraat 6 te 6441 SW Brunssum.

Het is voor sportverenigingen met een kantine in eigen beheer een wettelijke verplichting om het verantwoord verstrekken van alcoholhoudende dranken te waarborgen. Daarnaast zijn er in het bestuursreglement bepalingen opgenomen betreffende paracommerciële activiteiten.

Hierin leggen sportverenigingen en hun bonden afspraken vast waarmee men oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca tegengaat. Tot slot laten sportverenigingen, vooral met de huis- en gedragsregels uit het bestuursreglement, zien dat verantwoord alcoholgebruik serieus genomen moet worden.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen.

Artikel 1: begripsbepalingen.

a) Alcoholhoudende dranken.

Alle dranken met meer dan 0,5% alcohol:
– zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
– sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne.

Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden.

Het bestuur heeft één persoon aangewezen als leidinggevende. Zij is tenminste 21 jaar oud, dient te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staat als zodanig vermeld op de vergunning van de accommodatie. Zij kan de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

d) Barvrijwilliger.

Een barvrijwilliger is een vrijwilliger die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt – de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 6 van dit bestuursreglement.

Artikel 2: wettelijke bepalingen.

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of · zedelijkheid.
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
6. Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn van andere · psychotrope stoffen.
7. De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende leeftijdsgrenzen of · leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie aangegeven.

Artikel 3: vaststellen en wijzigen.

1. Het bestuur legt dit bestuursreglement voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien deze · bevoegdheid bij het bestuur ligt – stelt het bestuursreglement vast.
Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe Drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en horecawet.
Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven · Drank- en horecavergunning.
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en · horecavergunning aan te vragen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen.

Artikel 4: openingstijden en schenktijden.

1. De openingstijden van de kantine zijn:

op dinsdag van 19.00 tot 23.00 uur;
op vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur;
op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur;
op zondag van 09.00 tot 20.00 uur.

De openingstijd op zaterdag is één uur voor aanvang van de eerste wedstrijd.
De openingstijd op zondag is anderhalf uur voor aanvang van de eerste wedstrijd.
Bij doordeweekse wedstrijden is de kantine open in overleg.
Bij thuiswedstrijden van de veteranen op zaterdag wordt de sluitingstijd verlengd.
In incidentele gevallen en in de vakantieperiode kan van bovenstaande openingstijden afgeweken worden.
Dit geldt ook wanneer er wedstrijden worden ingelast of activiteiten worden georganiseerd.

Op bovenstaande dagen en tijden kan alcohol worden geschonken.

Artikel 5: aanwezigheid.

Op de momenten dat in de inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 6: kwalificatienormen en instructie “barvrijwilliger”.

1. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:
a. Zijn tenminste 18 jaar oud;
b. Hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
c. Staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.
d. Zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

2. Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers is gegeven door ter zake deskundige en
bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Artikel 7: huis- en gedragsregels.

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie.
2. Het is niet toegestaan om de alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine, bestuurskamer of op het terras voor de kantine.
3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer
deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
4. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn slechts onder voorwaarden toegestaan.
7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot.
8. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
– jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
– personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Artikel 8: voorlichting.

1. Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 6) worden in de accommodatie opgehangen.
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
3. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Paragraaf 3 Paracommerciële bepalingen.

Artikel 9: toegelaten horeca-activiteiten.

1. Met in achtneming van de bepalingen in lid 2, 3 en 4 zullen de horeca-activiteiten worden uitgeoefend.
2. Er zullen geen horeca-activiteiten plaatsvinden ten behoeve van gebeurtenissen in de privésfeer van leden of deelnemers aan de activiteiten.
3. De horeca-activiteiten vinden alleen plaats ten behoeve van personen die in de ruimste zin van het woord
deelnemen aan de activiteiten van de organisatie, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.
4. Het uitoefenen van horeca-activiteiten ten aanzien van niet-leden of personen die deelnemen aan de activiteiten vindt uitsluiten plaats in een periode van één uur voor en na de activiteit.
5. Wanneer de activiteiten niet binnen de eerder genoemde doelstellingen vallen, zullen het clubhuis en/of de
inventaris niet aan derden worden verhuurd of ter beschikking gesteld.
6. Door de organisaties mag geen reclame worden gemaakt voor andere horeca-activiteiten dan voor de binnen
de doelstelling van de organisatie vallen, alsmede zijn toegelaten en omschreven in dit artikel.

Artikel 10: handhaving, klachtenprocedure en sancties.

1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast
met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter
kennis te worden gebracht van het bestuur en de overkoepelende sportbond.
Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers.
Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.
3. De overkoepelde sportbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht en van de betreffende vereniging.
4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van de klacht(en) en van NOC-NSF.

Brunssum, juni 2023.

Het bestuur van BSV Limburgia.

Scroll naar boven