Normen en waarden

zonder-respect-geen-voetbal

Bekijk de commissie normen en waarden op deze pagina.

De afgelopen jaren is de voetbalwereld een aantal keer negatief in het nieuws geweest. Heel Nederland heeft via het nieuws kunnen volgen welke geweldsdelicten er zijn voorgevallen op de voetbalvelden. Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen voorkomen die ons geliefd voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Helaas is ook onze mooie vereniging geen uitzondering op dit gebied en worden onze leden met toenemende mate hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier van een hele groep voetballiefhebbers verpest, heeft BSV Limburgia besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag binnen de vereniging.

Het bestuur van BSV Limburgia wil in samenwerking met de KNVB grensoverschrijdend gedrag tegen gaan door dit statuut in het leven te roepen. De verenging wilt via dit statuut een preventief en correctief beleid voeren om zo ons geliefd spelletje zo leuk mogelijk te houden.

De woorden normen en waarden zijn bijna dagelijks op de televisie. Een ieder gebruikt deze woorden en interpreteert ze op hun eigen wijze. Onder normen verstaat de vereniging, de geschreven regels zoals opgenomen in het reglement/statuten maar ook de ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen genoemd. Waarden zijn de uitgangspunten die de verenging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers.

Een belangrijk woord binnen normen en waarden is verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een verenging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. De verantwoordelijkheid nemen om anderen aan te spreken op hun gedrag om vanuit dat punt de naam van de vereniging in ere te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Om deze weg te kunnen bewandelen heeft BSV Limburgia al haar leden nodig. Zowel de leden, de vrijwilligers, de gasten en de bezoekers. Want samen zijn wij BSV Limburgia en samen stralen wij BSV Limburgia uit. Daarvoor is mentaliteit nodig die gebaseerd is op sportief gedrag, die wij samen willen uitstralen naar buiten toe. Want wij zijn trots op onze vereniging, wij zijn trots op BSV LIMBURGIA!

Het beleid is erop gericht om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen (preventief), maar ook indien dit grensoverschrijdend gedrag voorkomt om consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van misdragingen niet kunnen en niet zullen worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (maar ook de gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

Daarom heeft BSV Limburgia 5 bouwstenen samengesteld die de basis vormen waarop de vereniging is gebouwd.

Deze bouwstenen zijn: S. P. O. R. T.. Deze bouwstenen staan voor:
Sportiviteit 
Plezier 
Openheid 
Respect 
Toewijding  

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen zaken binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters, gasten/bezoekers en de faciliteiten waarvan je gebruik maakt. Vanuit de basis van de 5 bouwstenen zijn daarom de volgende gedragsregels opgesteld:  

Sportiviteit

 • Wij gedragen ons sportief, ook als anderen niet zo sportief zijn.
 • Wij gedragen ons zowel bij uit als thuiswedstrijden als gast.
 • Wij schelden of vloeken niet in en buiten het veld.
 • Wij accepteren het gezag van de scheidsrechter/leiding.
 • Wij houden ons aan de regels van de KNVB.
 • Wij vertonen geen ongewenst gedrag(agressie, geweld, vernieling) en spreken elkaar hierop aan.
 • Wij feliciteren de tegenstander met de overwinning.

Plezier

 • Wij zijn trots op onze vereniging BSV Limburgia.
 • Wij willen presteren, maar hebben vooral ook plezier.
 • Wij lachen mét elkaar en niet om elkaar.
 • Wij vieren SAMEN de overwinning.
 • Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen.
 • Wij drinken samen een drankje na de wedstrijd.
 • Wij willen een ‘thuis’ c.q. ‘club’ gevoel voor onze leden creëren.

Openheid

 • Wij; het bestuur, leiders, trainers communiceren helder en duidelijk.
 • Wij; het bestuur, verschaft voldoende, tijdige en juiste informatie.
 • Wij; het bestuur, leiders en trainers lichten keuzes toe aan de leden.
 • Wij vinden dat Openheid en Eerlijkheid voorop staan.
 • Wij benoemen en belonen positief gedrag.
 • Wij ontmoedigen c.q. corrigeren ongewenst gedrag.
 • Wij spreken elkaar op een nette manier aan.
 • Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag.
 • Wij melden vormen van ongewenst gedrag volgens de procedure,
 • Wij STAAN achter onze vereniging.

Respect

 • Wij behandelen iedereen; zoals wij zelf behandeld willen worden
 • Wij hebben respect voor elkaar, leiders, trainers, tegenstander, scheidsrechter en bezoekers.
 • Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers/bezoekers niet met speltechnische zaken.
 • Wij als ouders/verzorgers/bezoekers moedigen de leden aan.
 • Wij accepteren en gaan hier goed mee om het kantine reglement, NIET roken, GEEN drugs, GEEN alcoholgebruik onder de 16 jaar.
 • Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en seksueel getint gedrag.
 • Wij hebben respect voor andermans eigendommen(accommodatie en materiaal) en gaan hier goed mee om
 • Wij houden ons aan de regels van de accommodatie.
 • Wij zijn zuinig op ons complex en gooien afval in de daarvoor bestemde afvalbak.
 • Wij dragen het clubtenue zoals dat is voorgeschreven.
 • Wij behandelen iedereen gelijk en wij pesten niemand.

Toewijding

 • Wij, ouders, zijn zo veel als mogelijk bij wedstrijden van de jeugd.
 • Wij, ouders/leden, zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden.
 • Wij proberen om waar mogelijk de vereniging te helpen waar ondersteunende diensten nodig zijn.
 • Wij, leider/trainer, ontvangen de tegenstander hartelijk en treden als gastheer op.
 • Wij melden ons tijdig voor trainingen en wedstrijden.
 • Wij zijn op de gewenste tijd aanwezig.
 • Wij, bestuur en begeleiders, nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen

Wanneer leden, vrijwilligers, leiders, trainers bezoekers of gasten deze gedragsregels overtreden kunnen/moeten zij worden aangesproken op hun gedrag. Zoals beschreven staat bij OPENHEID , stellen wij ons dan ook aanspreekbaar op. Tevens moet er dan een melding worden gedaan volgens de volgende procedure.

 • Wanneer een lid/vrijwilliger/bezoeker/gast een overtreding maakt, dan maakt diegene die deze overtreding constateert een melding bij de desbetreffende trainer/leider van het team. De leider/trainer neemt dan contact op met de commissie normen en waarden zodat deze de overtreding verder kunnen afhandelen. Leiders/trainers dienen ten alle tijden deze overtreding kenbaar te maken.
 • Wanneer een trainer/leider een overtreding maakt, dan maakt diegene die deze overtreding constateert een melding bij de jeugdcommissie (alleen jeugdzaken) of bij het bestuur (alleen seniorenzaken).
 • Bestuur of jeugdcommissie neemt dan contact op met de commissie normen en waarden zodat deze de overtreding verder kunnen afhandelen.
 • Het is belangrijk dat wij ons aan deze procedure houden om zo overzicht te kunnen behouden wat er zich binnen onze vereniging afspeelt.

Om openheid, structuur en duidelijkheid te creëren binnen de vereniging heeft de commissie normen en waarden samen met het bestuur sancties uitgeschreven wanneer gedragsregels overtreden worden. De commissie normen en waarden zal een advies uitbrengen aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur zal dit advies overnemen en de procedure rondom het uitvoeren van sancties opstarten. Deze procedure ziet als volgt uit.

 • Stap 1: De commissie normen en waarden nodigt de desbetreffende leden/personen uit voor een gesprek. Bij leden/personen onder de 16 jaar moet er altijd een wettelijk vertegenwoordiger aanwezig zijn bij het gesprek. Leden/personen vanaf 16 tot 18 jaar kunnen zelf kiezen of hun wettelijk vertegenwoordiger aanwezig is, zo niet moet de wettelijk vertegenwoordiger dit telefonisch kenbaar maken aan het bestuur. Leden/personen vanaf 18 jaar kunnen alleen komen.
 • Stap 2: De commissie normen en waarden zal een gesprek voeren met de desbetreffende leden/personen om de casus te bespreken. Aan de hand van dit gesprek zal de commissie normen en waarden hun advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur zal deze sanctie overnemen en aan de hand van een vervolg gesprek, waarbij een bestuurslid aanwezig is, zal de sanctie worden uitgesproken.
 • De leden/personen die een uitnodiging krijgen vanuit het bestuur voor een gesprek zijn tot aan met het gesprek en het genomen besluit uitgesloten van deelname aan alle activiteiten binnen de vereniging.
 • De leden/personen die het niet eens zijn met hun sanctie hebben de mogelijkheid om binnen 2 weken schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij het dagelijks bestuur. Het bestuur zal dan opnieuw de zaak bekijken en bespreken. Tot die tijd is de betrokkene uitgesloten van deelname aan alle activiteiten binnen de vereniging.

De vorm van de sanctie is afhankelijk van de gemaakte overtreding. De commissie normen en waarden werkt met gele en rode kaarten:

 • Gele kaart: Een gele kaart is een waarschuwing. De overtreder zal naast de sanctie een gedragscontract tekenen. In dit contract zullen concrete afspraken staan waaraan hij/zij zich aan dient te houden, worden deze afspraken overtreden zal er een rode kaart volgen. Dit contract is van een bepaalde duur en kan bij goed gedrag tijdens deze periode weg gewerkt worden. De duur van dit contract is afhankelijk van de gemaakte overtreding. Zodra dit contract is afgelopen zal dit bewaard worden in het dossier van de commissie normen en waarden. Na 3 contracten volgt ook een rode kaart, dit zal opgenomen worden tijdens het opstellen van het 3e contract. Een 4e gele kaart betekent dus een rode kaart.
 • Rode kaart. De rode kaart is royement. De rode kaart zal direct ingezet worden tijdens zware overtredingen zoals diefstal, vernieling, geweld. Bij diefstal en vernieling zal er tevens aangifte bij de politie worden gedaan. Ook zal deze kaart ingezet worden aan de hand van de overtredingen zoals benoemd bij de gele kaart. De betrokkene wordt schriftelijk in kennis gesteld over het royement. Tijdens de eerst volgende algemene ledenvergadering zal het royement voorgesteld worden aan de aanwezige leden. Het royement zal doorgevoerd worden wanneer tenminste 2/3e van de aanwezige leden voor stemt. Tot en met deze ledenvergadering is de betrokkene uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging. Wanneer de betrokkene het niet eens is met het besluit rondom het royement dan kan hij/zij schriftelijk beroep aantekenen binnen 2 weken bij het dagelijks bestuur.

  De commissie normen en waarden en het bestuur van BSV Limburgia hanteert de volgende sancties:

 • Berisping: De betrokkene krijgt naast de sanctie van de KNVB geen verdere sanctie. Wel zal de betrokkene een gele kaart krijgen met daarin de concrete afspraken waaraan hij/zich dient te houden binnen de afgesproken periode.
 • Taakstraf: De betrokkene krijgt naast de sanctie van de KNVB een taakstraf. De taakstraf kan op verschillende manieren vorm gegeven worden zoals, accommodatie schoonmaken, helpen bij het uitvoeren van vrijwilligerstaken. Tevens zal de betrokkene een gele kaart krijgen met daarin de concrete afspraken waaraan hij/zich dient te houden binnen de afgesproken periode.
 • Uitsluitstel van wedstrijden en/of trainingen: De betrokkene krijgt naast de sanctie van de KNVB een uitsluitsel van wedstrijden en/of trainingen. De tijdsduur hiervan is afhankelijk van de gemaakte overtreding. Tevens zal de betrokkene een gele kaart krijgen met daarin de concrete afspraken waaraan hij/zich dient te houden binnen de afgesproken periode.
 • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten: De betrokkene krijgt naast de sanctie van de KNVB een schorsing in uitvoering van functie of activiteiten. De tijdsduur hiervan is afhankelijk van de gemaakte overtreding. Tevens zal de betrokkene een gele kaart krijgen met daarin de concrete afspraken waaraan hij/zich dient te houden binnen de afgesproken periode.
 • Accommodatieverbod: De betrokkene krijgt naast de sanctie van de KNVB een accommodatieverbod. De tijdsduur hiervan is afhankelijk van de gemaakte overtreding. Mocht de betrokkene toch op de accommodatie aanwezig zijn zal hem/haar verzocht worden deze te verlaten. Voldoet de betrokkene hier niet aan dan zal er een melding bij politie volgen. Tevens zal de betrokkene een gele kaart krijgen met daarin de concrete afspraken waaraan hij/zich dient te houden binnen de afgesproken periode.
 • Royement: De betrokkene krijgt naast de sanctie van de KNVB een royement.
 • BSV Limburgia zal ten alle tijden de sancties van de KNVB opvolgen.
 • De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.