Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op donderdag 6 oktober 2022 in de kantine van ons sportcomplex. Aanvangstijd is 20.00 uur..

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 16-09-2021.Dit ligt ter inzage in de kantine.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2021-2022. Dit ligt ter inzage in de kantine.
 6. Financiële zaken:
  Verslag penningmeester boekjaar 2021-2022.
  b. Verslag kascontrolecommissie.
  c. Dechargeverlening boekjaar 2021-2022
  d. Begroting boekjaar 2022-2023.
 7. Voorgenomen beleid seizoen 2022-2023.
 8. Bestuurszaken:
  Vacatures: bestuur en commissies
  1e secretaris> gestopt en niet meer herkiesbaar
  1e penningmeester.

  Wij nodigen onze leden van harte uit om hun eventuele interesse in specifiek bestuurs- of commissiewerk schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.

  Tijdens de algemene ledenvergadering bestaat echter ook nog de mogelijkheid voor leden om in de vergadering hun concrete interesse(s) kenbaar te maken.

  Conform onze statuten dient een kandidatuur gesteund te worden door minimaal 10 leden.
  Toelichting stand van zaken binnen bestuur en commissies.

 1. Stuurgroep 100-jarig bestaansfeest 2021>Evaluatie “premiereavond” vrijdag 06-11-2021 in de Brikke Oave.
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Vertrouwend op uw aller aanwezigheid, teken ik met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van BSV Limburgia/ kamerland,

Jan von Mauw.