Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op donderdag 16 september 2021 in de kantine van ons sportcomplex. Aanvangstijd is 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 28-11-2019.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2019-2021.
 6. Financiële zaken:
  Verslag penningmeester boekjaar 2019-2020 en 2020-2021.
  b. Verslag kascontrolecommissie.
  c. Dechargeverlening boekjaar 2019-2020 en 2020-2021
  d. Begroting boekjaar 2021-2022
 7. Voorgenomen beleid seizoen 2021-2022.
 8. Bestuurszaken:
  Vacatures: bestuur en commissies
  1e secretaris
  Wij nodigen onze leden van harte uit om hun eventuele interesse in specifiek bestuurs- of commissiewerk schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.
  Tijdens de algemene ledenvergadering bestaat echter ook nog de mogelijkheid voor leden om in de vergadering hun concrete interesse(s) kenbaar te maken.
  Conform onze statuten dient een kandidatuur gesteund te worden door minimaal 10 leden.
 9. Stuurgroep100-jarig bestaansfeest 2021> Gala avond op vrijdag 22-10-2021 in de Brikke Oave.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Vertrouwend op uw aller aanwezigheid, teken ik met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van BSV Limburgia/ kamerland,
De secretaris.