Hierbij nodigen wij graag alle leden uit voor de Jaarvergadering op Donderdag 28 November 2019 in de kantine van ons sportcomplex.

Aanvangsttijd is 20:00u.

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen jaarvergadering 25-10-2018.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019.
 6. Financiƫle zaken:
  a. Verslag penningmeester boekjaar 2018-2019.
  b. Verslag kascontrolecommissie.
  c. Dechargeverlening boekjaar 2018-2019.
  d. Begroting boekjaar 2019-2020
  e. Aanpassen contributie
 7. Voorgenomen beleid seizoen 2019-2020.
 8. Bestuurszaken:
  Vacatures: bestuur en commissies
  Sinds de vorige algemene ledenvergadering (november 2018) zijn de functies van voorzitter en secretaris tijdelijk en met een maximale looptijd van 1 jaar ingevuld. Het huidige bestuur heeft in reactie op de noodzakelijke vacaturestellingen besloten om het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en diverse commissies opnieuw in te vullen en te (re)organiseren. Het bestuur zal hierover op de ledenvergadering nadere uitleg geven en een voorstel presenteren. Wij nodigen onze leden van harte uit om hun eventuele interesse in specifiek bestuurs- of commissiewerk schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat. Tijdens de algemene ledenvergadering bestaat echter ook nog de mogelijkheid voor leden om in de vergadering hun concrete interesse(s) kenbaar te maken. Conform onze statuten dient een kandidatuur gesteund te worden door minimaal 10 leden.
 9. 100-jarig bestaansfeest 2020> Voortgang en instellen commissie
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Vertrouwend op uw aller aanwezigheid, teken ik met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van BSV Limburgia/kamerland,

Frans Buikstra