Aanmelden

De vereniging dient van alle spe(e)l(st)ers die op het moment van aanmelding nog geen KNVB-lid zijn en 16 jaar of ouder zijn een kopie van een geldig identiteitsbewijs te ontvangen.

Gelieve dit samen met dit aanmeldingsformulier in te leveren.

Tevens moet iedereen die 11 jaar of ouder is in het bezit zijn van een spelerspas. Hiervoor hebben we een foto nodig en is het volgende van toepassing.
De foto moet aan de hieronder geplaatste eisen voldoen.
Je kunt de foto zelf scannen en verzenden naar info@bsvlimburgia.nl of zelf uploaden via www.voetbal.nl.
Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Zorg dus voor voldoende contrast. En geen gezichten van te grote afstand.
Het bestand moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto's te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan twee megapixel (1600x1200). Door het verzenden van dit formulier naar BSV Limburgia geef ik toestemming om de pasfoto en persoonsgegevens van mij/mijn zoon/dochter te gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas.
Onderaan dit aanmeldingsformulier kunt u in de privacy policy lezen hoe wij omgaan met de ontvangen persoonsgegevens.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50.

Contributie
Senioren spelend lid: € 15,50
Veteranen: € 10,25
Jeugdlid: € 12,00
2e en 3e jeugdlid uit één gezin: € 11,00

________________________________________________________________________

Aanmeldformulier:

Datum van aanmelding

Achternaam

Roepnaam

Voornamen

Geslacht

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Telefoon

Uw email (verplicht)

Contributie

Paspoort of ID-nummer

Heeft u al eens gevoetbald?

Zo ja, bij welke vereniging?

Zo ja, gedurende welke jaren?

Aangezien contributie betalingen uitsluitend via automatische incasso kunnen plaatsvinden, willen we u vriendelijk verzoeken om onderstaande machtiging in te vullen.

Hierbij machtig ik de vereniging BSV Limburgia, tot schriftelijke wederopzegging, om de contributie via automatische incasso af te schrijven.
Tevens verklaar ik dat de vereniging BSV Limburgia de hierboven ingevulde persoonsgegevens mag verstrekken aan de KNVB.

Automatische incasso

Giro of Banknummer (IBAN)

Ten name van

Te

Machtiging Akkoord
Privacy Policy

BSV Limburgia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BSV Limburgia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als BSV Limburgia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers. Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BSV Limburgia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde; - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BSV Limburgia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - (Zakelijk) Telefoonnummer; - (Zakelijk) E-mailadres; - Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door BSV Limburgia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees. Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door BSV Limburgia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BSV Limburgia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door BSV Limburgia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BSV Limburgia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door BSV Limburgia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers.
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door BSV Limburgia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BSV Limburgia de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - E-mailadres; - Geboortedatum; - Salarisgegevens; - Kopie ID; - BSN-nummer; - Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door BSV Limburgia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; - Het verzorgen van de (financiële) administratie; - Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn. BSV Limburgia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens BSV Limburgia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens BSV Limburgia
Klingbemden 59
6441 KV
Brunssum
info@bsvlimburgia.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *